Humanitarna organizacija “Partner”

12/15/2005 0

Ostvarivanje jednakih prava za sve osobe sa invaliditetom

Humanitarna organizacija “Partner” je u junu 2005. godine, pokrenula kampanju pod nazivom “Ostvarivanje jednakih prava za sve osobe sa invaliditetom”. Kako je u toku izrada novog Zakona o socijalnoj zaštiti, osobe sa invaliditetom su uvidjele da moraju iznijeti svoje zahtjeve koji će se ugraditi u taj Zakon. Ovo se posebno odnosi na dio Zakona koji se odnosi na civilne invalide koji su korisnici dodatka za pomoć i njegu drugog lica. U RS ima oko 6 800 tih korisnika. Ovo pravo je 2003. godine, Zakonom o socijalnoj zaštiti prenešeno na nivo opština u iznosu od 41,00 KM.

“Cilj kampanje je da se obezbjedi izjednačavanje prava za teške invalide u cijeloj Bosni i Hercegovini izjednačavajući prava civilnih invalida u RS sa ostalim invalidima u RS i Federaciji BiH”, rekla je Vanja Čolić, portparol za HO “Partner”.U aprilu je organizovan okrugli sto sa predstavnicima vlasti, Centara za socijalni rad i drugih organizacija osoba sa invaliditetom. Na okruglom stolu su definisani zahtjevi kroz kampanju i odlučeno je da se traže isti uslovi kao za civilne osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.

“U Federaciji BiH su prava civilnih osoba sa invaliditetom regulisana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Prema ovom Zakonu su regulisane sledeće vrste prava: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć drugog lica i ortopedski dodatak”, rekla je Vanja.

Do sada su obavljeni razgovori sa predstavnicima sedam stranaka koji su pokazali razumjevanje za ove probleme.

“Nažalost, prema stavu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS novim Zakonom će i dalje biti regulisan samo dodatak za pomoć i njegu drugog lica koji će biti povećan na 62,00 KM. Prema obrazloženju Ministarstva obim prava je direktno zavisan od planiranog budžeta. Od Ministarstva finansija RS nije dobijen ni jedan odgovor na poziv, dopis ili upit po ovom pitanju”, kazala je Vanja Čolić.

Nastavak kampanje do kraja decembra je podržan iz projekta Share See i planirane su medijske aktivnosti, javna rasprava nakon što prijedlog Zakona bude razmatran u Narodnoj skupštini RS i nastavak razgovora sa političkim partijama.

Ostavite komentar »