Potrošač Info

Dosadilo Vam je da Vas dijele po kojekakvim kriterijumima. Po jednima ste penznioner, student ili zaposlen (sve ređe), drugi Vas gledaju kao samohranog roditelja ili porodicu sa petoro i više djece, treći Vas ocjenjuju po stepenu obrazovanja, a samo rijetko ili gotovo nikad ste Vi zapravo ljudi od krvi i mesa. Ali sve Vas osim biologije veže i još jedna zajednička osobina, svi ste Vi potrošači.

I upravo zato nemoguće puno analiza Vas je razmatralo i pokušavali su da Vas odrede po raznim pitanjima. Kakvu kafu volite, koliko ste revnosni u plaćanju komunalnih usluga, koja Vam je omil- jena boja, da li vraćate kredite na vrijeme i koliko ste fleskibilni na povećanje cijena…Sve te infor- macije imaju samo jednu jedinu svrhu da nekome, bilo državi, bilo privatnoj kompaniji, uvećaju profit.

A koju korist Vi imate od toga?

I jednim i drugim su puna usta lijepih riječi o Vama, cijenjeni potrošaču. Država se pobrinula da Vas svrsta i u jedan od svojih zakona. Možda niste znali, ali mi imamo Zakon o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine u kojem, između ostalog, piše:

“Ako potrošač nakon mjesec dana otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, osim vraćenog plaćenog iznosa iz stava (1) tačka b) ovog člana, potrošaču pripadaju i kamate po stopama poslovne banke tr- govca za oročene štedne uloge na tri mjeseca, od dana kupovine do dana isplate.”

Zakon obiluje formulacijama koje, u poređenju sa realnošću, graniče sa utopijom. A koju Vi korist imate od toga?

Zakonski je propisano da su nosioci zaštite prava potrošača, između ostalih, i nevladine organi- zacije. Postoji registrоvаno nekoliko desetina asocijacija ili udruženja potrošača. Samo u RS Vlada za njihov rad iz godine u godinu iz budžeta izdvaja 100.000 KM.

A koju korist Vi imate od toga?

“BH potrošač” neće štititi Vaše interese, cijenjeni Potrošaču. Najbolje ih, kao i u većini stvari, možete sami zaštititi. Mi ćemo samo pokušati da Vas kvalitetno informišemo. Besplatno!

Na naš e-mail bhpotrosac@portalmedia.ba možete poslati Vaše prijedloge, sugestije i “potrošačka zapažanja”.